POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu i szkole zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniowi nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w ośrodku zadania z zakresu tej pomocy m.in: pedagog szkolny, psycholog, logopeda.

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności :

 1. z niepełnosprawności;
 2. z niedostosowania społecznego;
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. z zaburzeń zachowania lub emocji;
 5. ze szczególnych uzdolnień;
 6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. z choroby przewlekłej;
 9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. z niepowodzeń edukacyjnych;

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:

 1. ucznia;
 2. rodziców ucznia;
 3. dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;
 4. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 5. higienistki szkolnej;
 6. poradni psychologiczno-pedagogicznej ( na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii)
 7. pomocy nauczyciela;
 8. asystenta lub asystenta wychowawcy świetlicy
 9. pracownika socjalnego;
 10. asystenta rodziny;
 11. kuratora sądowego;
 12. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5. Udział ucznia w wybranych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest możliwy po wyrażeniu zgody przez jego rodziców/opiekunów prawnych; zgodę na objęcie ucznia formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzic/opiekun wyraża poprzez podpis poświadczający akceptację IPET i zawartych w nim form pomocy.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 1. rodzicami uczniów;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 2. porad i konsultacji.

8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 1. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 3. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;
 4. porad i konsultacji;
 5. warsztatów.

9. Formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców są: porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia.

10. Wymiar godzin, w którym realizowane są poszczególne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor szkoły z uwzględnieniem godzin, którymi dysponuje w danym roku szkolnym