PSYCHOLOG

Gabinet psychologa to miejsce w Ośrodku,  w którym   dzieci i młodzież mogą w bezpiecznej, akceptującej atmosferze  uzyskać specjalistyczne wsparcie,  porozmawiać                            o nurtujących je problemach i szukać inspiracji do rozwoju osobistego.

Psycholog wspiera w sytuacjach kryzysowych, wskazuje drogę do radzenia sobie z trudnymi emocjami, gdy stres, lęk i poczucie bezsilności burzą spokój wewnętrzny i ograniczają  możliwość doświadczania szczęścia i radości życia.

Atmosfera gabinetu psychologicznego sprzyja autorefleksji, poznawaniu siebie      i rozwijaniu poczucia wartości. Wspólnie  odkrywamy źródła  trudności                     i wypracowujemy sposoby, pozwalające sprawić, by życie było bardziej satysfakcjonujące.

Z usług psychologa szkolnego skorzystać mogą rodzice i opiekunowie

dzieci w zakresie:

 • pomocy w rozpoznawaniu możliwości i i zdolności dziecka
 • pomocy w diagnozowaniu trudności i w funkcjonowaniu poznawczym              i emocjonalno – -społecznym oraz propozycji wspólnych działań w celu rozwiązywania problemów dziecka
 • wsparcia w procesie wychowawczym
 • wsparcia informacyjnego i emocjonalnego w kwestach organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Psycholog w Ośrodku:

 • prowadzi  badania diagnostyczne, których celem jest diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, rozpoznawanie  mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań a także  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
 • diagnozuje  sytuacje wychowawcze w przedszkolu, szkole, internacie
 • udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie indywidualnej lub grupowej
 • podejmuje  działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 • inicjuje  i prowadzi  działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
 • podejmuje działania mające na celu minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym oraz pozaszkolnym uczniów
 • pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
 • wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

 

godziny pracy psychologów:

mgr Joanna Wrońska

Poniedziałek 10:00 – 14:00

Wtorek 10:00 – 14:00

Środa 10:00 – 14:00

Czwartek 10:00 – 14:00

Piątek 8:45- 13:30

wczesne wspomaganie rozwoju-zgodnie z indywidualnym harmonogramem

mgr Sylwia Rupik

Środa 9:00 – 14:00

Czwartek 15:00 – 20:00 (grupy wychowawcze)

mgr Anna Lesiak

wczesne wspomaganie rozwoju-zgodnie z indywidualnym harmonogramem