PSYCHOLOG

Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

Fobia społeczna


Gabinet psychologa to miejsce w Ośrodku, w którym dzieci i młodzież mogą w bezpiecznej, akceptującej atmosferze uzyskać specjalistyczne wsparcie, porozmawiać o nurtujących je problemach i szukać inspiracji do rozwoju osobistego.

Psycholog wspiera w sytuacjach kryzysowych, wskazuje drogę do radzenia sobie z trudnymi emocjami, gdy stres, lęk i poczucie bezsilności burzą spokój wewnętrzny i ograniczają  możliwość doświadczania szczęścia i radości życia.

Atmosfera gabinetu psychologicznego sprzyja autorefleksji, poznawaniu siebie i rozwijaniu poczucia wartości. Wspólnie  odkrywamy źródła  trudności i wypracowujemy sposoby, pozwalające sprawić, by życie było bardziej satysfakcjonujące.

Z usług psychologa szkolnego skorzystać mogą rodzice i opiekunowie dzieci w zakresie:

 • pomocy w rozpoznawaniu możliwości i i zdolności dziecka
 • pomocy w diagnozowaniu trudności i w funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalno- społecznym oraz propozycji wspólnych działań w celu rozwiązywania problemów dziecka
 • wsparcia w procesie wychowawczym
 • wsparcia informacyjnego i emocjonalnego w kwestach organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Psycholog w Ośrodku:

 • prowadzi  badania diagnostyczne, których celem jest diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, rozpoznawanie  mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań a także  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
 • diagnozuje  sytuacje wychowawcze w przedszkolu, szkole, internacie
 • udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie indywidualnej lub grupowej
 • podejmuje  działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 • inicjuje  i prowadzi  działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
 • podejmuje działania mające na celu minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym oraz pozaszkolnym uczniów
 • pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
 • wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

Pomoc psychologiczna w czasie izolacji

godziny pracy psychologów w roku szkolnym 2022/2023:

mgr Małgorzata Szymiec

Poniedziałek   8:00 – 11:30

Wtorek          8:00 – 15:00     

Środa           8:00 – 14:00 

Czwartek      8:00 – 11:30

Piątek         8:00 – 10:00

 

mgr Michał Wójcik

Poniedziałek   9:00 – 10:30

Wtorek          8:00 – 12:00 

Środa          10:50 – 11:50

Czwartek      8:00 – 13:00