DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Będzinie

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Będzinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż ich twórcy nie mieli technicznych możliwości zaoferowania tej usługi,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji                              dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Sliupkas.
 • E-mail: soswbedzin@op.pl
 • Telefon: 322674612

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu            7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczy w Będzinie
 • Adres: 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 7
 • E-mail: soswbedzin@op.pl
 • Telefon: 322674612

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku ośrodka prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy                     11 Listopada 7, prowadzą do niego schody, które nie posiadają złamanych barier architektonicznych.

Do budynku można wejść również wejściem bocznym (od strony ING Banku Śląskiego), jest to bezpośrednie wejście do części przedszkolnej z dobudowanym podjazdem dla niepełno-sprawnych.

Od strony placu zabaw (prawa strona budynku) dostępne są dwie windy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Jedna z wind usytuowana jest przy przedszkolu i można się przemieścić na wszystkie kondygnacje przedszkola, jak również na najwyższą kondygnację szkoły. W bocznej części budynku (od strony ING Bank Śląski) znajduje się druga winda, którą można przemieścić się na wszystkie kondygnacje tej części budynku, w którym mieści się szkoła podstawowa.

Windy wyposażone są w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi oraz numerze piętra, komunikaty głosowe są dobrze słyszalne, panele posiadają informację w alfabecie Braille’a, windy posiadają wyświetlacz pokazujący numer piętra.

Wejście do warsztatów Szkoły Branżowej Specjalnej I Stopnia znajduje się od strony ING Bank Śląski i ze względu na istniejące schody niedostępne jest dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada również wejście od strony boiska (lewa strona budynku) z poziomu chodnika, które jest traktowane jako wyjście ewakuacyjne.

Uwaga: W chwili obecnej trwa rozbudowa części budynku od strony, w której będą się mieściły pomieszczenia mieszkalne dla wychowanków. Przy budynku będzie usytuowany podjazd dla osób, niepełnosprawnych oraz winda zewnętrzna.

Zakończenie prac datuje się na 31 sierpnia 2020 r.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Budynku nie posiada pętli indukcyjnej, nie funkcjonują również informacje głosowe.

W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na terenie Ośrodka znajduje się parking dla samochodów osobowych (ze względu na prowadzoną inwestycję nie można w tej chwili wyznaczyć docelowych miejsca dla osób niepełnosprawnych – zakończenie inwestycji – 31.08.2020 r.)

Do Ośrodka może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) dyrektor SOSW informuje, że sprawy w SOSW można realizować :

1) osobiście,

2) przy udziale tłumacza,

3) przy udziale osoby przybranej,

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna), co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego można dokonać:

1) pisemnie, przesyłając wniosek za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 7, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: soswbedzin@op.pl,

za pośrednictwem faksu na numer: 32 / 267 46 12

2) telefonicznie, dzwoniąc na numer: 32 / 267 46 12 za pośrednictwem osoby przybranej,
tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

3) osobiście w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie.