DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy     z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności           ma zastosowanie do strony internetowej www.sosw.bedzin.edu.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie

42-500 Będzin ul. 11 Listopada 7

tel./fax: 32 267 46 12

e-mail: soswbedzin@op.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-23

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi           w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności                        z 12 kwietnia 2012 r.

Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.         o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż ich twórcy nie mieli technicznych możliwości zaoferowania tej usługi,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.

Wygląd strony

 • strona posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 • możliwa jest zmiana wielkości czcionki,
 • zastosowano prawidłowy kontrast,
 • zastosowano spójną i logiczną nawigację po stronie
 • tytuły stron są prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki są prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja jest możliwa za pomocą klawisza Tab,
 • pułapki klawiaturowe są wykluczone,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały        i czytelny,

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo można korzystać ze skrótu Ctr + U w celu wywołania menu asystenta pomocy oraz z klawisza Tab do nawigowania po menu strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Jacek Sliupkas – kontakt e-mail soswbedzin@op.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32/ 267 46 12.                Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

 Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,                na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 Do budynku ośrodka prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy 11 Listopada 7, prowadzą do niego schody, które nie posiadają złamanych barier architektonicznych.

Do budynku można wejść również wejściem bocznym (od strony ING Banku Śląskiego), jest to bezpośrednie wejście do części przedszkolnej z dobudowanym podjazdem dla niepełno-sprawnych.

Od strony placu zabaw (prawa strona budynku) dostępne są dwie windy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Jedna z wind usytuowana jest przy przedszkolu i można się przemieścić na wszystkie kondygnacje przedszkola, jak również na najwyższą kondygnację szkoły. W bocznej części budynku (od strony ING Bank Śląski) znajduje się druga winda, którą można przemieścić się na wszystkie kondygnacje tej części budynku, w którym mieści się szkoła podstawowa.

Windy wyposażone są w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi oraz numerze piętra, komunikaty głosowe są dobrze słyszalne, panele posiadają informację w alfabecie Braille’a, windy posiadają wyświetlacz pokazujący numer piętra.

Wejście do warsztatów Szkoły Branżowej Specjalnej I Stopnia znajduje się od strony ING Bank Śląski i ze względu na istniejące schody niedostępne jest dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada również wejście od strony boiska (lewa strona budynku) z poziomu chodnika, które jest traktowane jako wyjście ewakuacyjne.

Uwaga: W chwili obecnej trwa rozbudowa części budynku od strony, w której będą się mieściły pomieszczenia mieszkalne dla wychowanków. Przy budynku będzie usytuowany podjazd dla osób, niepełnosprawnych oraz winda zewnętrzna.

Zakończenie prac datuje się na 31 sierpnia 2020 r.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym                są pracownicy obsługi.

Budynku nie posiada pętli indukcyjnej, nie funkcjonują również informacje głosowe.

W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na terenie ośrodka znajduje się parking dla samochodów osobowych                     (ze względu na prowadzoną inwestycję nie można w tej chwili wyznaczyć docelowych miejsca dla osób niepełnosprawnych – zakończenie inwestycji – 31.08.2020 r.)

Do ośrodka może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W ośrodku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) dyrektor SOSW informuje, że sprawy         w SOSW można realizować :

1) osobiście,

2) przy udziale tłumacza,

3) przy udziale osoby przybranej,

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna),           co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego można dokonać:

1) pisemnie, przesyłając wniosek za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 7, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: soswbedzin@op.pl,

za pośrednictwem faksu na numer: 32 / 267 46 12

Wzór pisemnego zgłoszenia można pobrać w załączniku na dole dokumentu.

2) telefonicznie, dzwoniąc na numer: 32 / 267 46 12 za pośrednictwem osoby przybranej,
tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

3) osobiście w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie.