LOGOPEDA

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Głównym celem zajęć logopedycznych jest umożliwienie dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wyposażonemu w określone możliwości i umiejętności – wyrażanie swoich potrzeb, emocji, zainteresowań, aprobaty, dezaprobaty jako form aktywnego i spontanicznego uczestniczenia w życiu społecznym rodziny, klasy, szkoły. Praca logopedyczna obejmuje w dużej mierze pracę nad rozwojem komunikacji.                              Opieką logopedyczną objęte są dzieci i młodzież, z różnymi zaburzeniami komunikacji, na wszystkich szczeblach edukacji, również dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Terapia prowadzona jest indywidualnie lub grupowo      w zależności od potrzeb i możliwości. Terapia obejmuje pracę nad rozwojem, doskonaleniem i korygowaniem mowy uwzględniając poziom rozwoju, stopień    i rodzaj zaburzeń. Dla każdego dziecka opracowany jest (w oparciu o diagnozę logopedyczna obejmującą: analizę dostępnej dokumentacji, wywiad z rodzicami, badanie logopedyczne, obserwację pod kątem możliwości wykorzystania             w pracy z dzieckiem alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji) indywidualny program terapii logopedycznej. Metody i formy pracy oraz zakres poszczególnych ćwiczeń są dostosowane do wieku, możliwości i potrzeb.

Zajęcia prowadzone są na kilku płaszczyznach:

 1. Wypracowanie zręcznych i celowych ruchów języka, warg i podniebienia.
 2. Koordynacja funkcji oddechowych i głosowych – pogłębienie oddechu, rozruszanie przepony, wydłużenie fazy wydechowej, regulowanie siły                  i długości wydechu – dozowanie strumienia powietrza, zapobieganie arytmii oddechowej.
 3. Prawidłowe postrzeganie, różnicowanie i kojarzenie wzorców słuchowych.
 4. Wypracowanie mowy artykułowanej i korygowanie zaburzeń artykulacyjnych – stymulowanie rozwoju mowy werbalnej z wykorzystaniem tradycyjnych metod wywoływania głosek, gestów artykulacyjnych wg metody prof. Jagody Cieszyńskiej.
 5. Rozwój ekspresji słownej oraz bogacenie słownika biernego i czynnego.
 6. Formułowanie wypowiedzi słownych.
 7. Rozwijanie pozawerbalnych form porozumiewania się z wykorzystaniem wspomagających i alternatywnych sposobów komunikacji oraz metody PECS.
 8. Nauka i doskonalenie umiejętności czytania – z wykorzystaniem np.: Wczesnej Nauki Czytania – metoda symultaniczno – sekwencyjna                     prof. Jagody Cieszyńskiej.
 9. Stosowanie metod ułatwiających nawiązanie dobrego kontaktu emocjonalnego z dzieckiem oraz metod pobudzających dziecko                     do aktywności.
 10. Stała współpraca z wychowawcami – wspieranie pracy nauczycieli poprzez działania specjalisty – logopedy.
 11. Stała współpraca z rodzicami, których zaangażowanie jest konieczne              dla prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej.

 

Logopedzi pracujący w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Będzinie:

mgr Agnieszka Dyszy

Godziny pracy w roku szkolnym 2020 – 2021:

Poniedziałek  9.40 -15.40
Wtorek 10.40 – 15.40
Środa 11.40 – 15.10
Czwartek 9.40 – 15.40

 

mgr Agata Marczykiewicz

mgr Katarzyna Kubanek

mgr Joanna Belter- Czerniak