U Milusińskich

TERAPIE: (fotograficzna relacja z zajęć po kliknięciu na linki poniżej)

Alpaki

Halliwick


Projekt: „U Milusińskich”

dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Beneficjent: Powiat Będziński

Realizator: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Będzinie

Okres realizacji projektu: od 01.08.2021 do 31.07.2022

Przedmiotem projektu jest wsparcie dla Przedszkola Specjalnego działającego w SOSW w Będzinie w okresie od 01.08.2021 do 31.07.2022 r. Celem projektu jest maksymalne zniwelowanie zdiagnozowanych deficytów rozwojowych i usprawnienie funkcjonowania 24 wychowanków tego przedszkola poprzez objęcie ich dodatkowymi zajęciami terapii grupowej i indywidualnej, które będą wspomagały rozwój wychowanków i zwiększały ich szanse edukacyjne. Podniesiona zostanie jakość edukacji przedszkolnej dzięki nabyciu na specjalistycznych szkoleniach nowych umiejętności i kompetencji przez 23 nauczycieli objętych wsparciem. Nauczyciele ci będą uczestniczyli w procesie terapeutycznym wychowanków w ramach projektu jak i również po jego zakończeniu. Wsparcie otrzymają również matki tych dzieci poprzez wydłużenie pracy przedszkola oraz możliwość udziału w części zajęć terapeutycznych prowadzonych z dziećmi, co umożliwi im większy udział i współdziałanie w procesie terapeutycznym swoich dzieci.

Wartość projektu: 706 692,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 600 688,62 zł

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (sprzęt do terapii funkcji poznawczych)

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (sprzęt multimedialny    i komputerowy)

ZAPYTANIE OFERTOWE – PROJEKT U MILUSIŃSKICH (sprzęt multimedialny    i komputerowy)

ZAPYTANIE OFERTOWE – PROJEKT U MILUSIŃSKICH (sprzęt do terapii funkcji poznawczych)