STRUKTURA

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Będzinie jest publiczną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim i autyzmem,                      z niepełnosprawnościami sprzężonymi i niepełnosprawnością ruchową.

Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Będzinie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy tworzą:

  1. Przedszkole
  2. Szkoła Podstawowa Specjalna
  3. Branżowa Szkoła I Stopnia 
  4. Grupy rewalidacyjno- wychowawcze dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością
  5. Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  6. Grupy wychowawcze

Do Ośrodka przyjmowani są uczniowie i wychowankowie zakwalifikowani do kształcenia specjalnego, posiadający aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.